Home » Nieuws » Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Econstruct Verheyen bvba (hierna genoemd “Econstruct Verheyen”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites https://www.econstructverheyen.be (hierna genoemd de “Website”) en alle (commerciële) relaties tussen Econstruct Verheyen en haar klanten, prospecten en business partners.  

Econstruct Verheyen wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Econstruct Verheyen verzamelt, alsook over de wijze waarop Econstruct Verheyen deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het invullen van een formulier op onze website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 

Soorten persoonsgegevens

Econstruct Verheyen kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam

 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Econstruct Verheyen
 • Bezoek van de Website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van Econstruct Verheyen
 • Het opvragen van een offerte

De door Econstruct Verheyen verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

 

Gebruik persoonsgegevens

Econstruct Verheyen kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:  

 • De uitvoering van een overeenkomst met Econstruct Verheyen
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken 

 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Econstruct Verheyen zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden. 

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Econstruct Verheyen uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten  wanneer Econstruct Verheyen hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Econstruct Verheyen of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke Econstruct Verheyen heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal Econstruct Verheyen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij hiervoor uw toestemming heeft bekomen en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens. 

 

Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Econstruct Verheyen uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@econstructverheyen.be.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Econstruct Verheyen mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Econstruct Verheyen.. 

 

Beveiliging persoonsgegevens  

Econstruct Verheyen verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsookverlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Econstruct Verheye zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Econstruct Verheyen, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Econstruct Verheyen in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.  

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten. 

 

Update Privacy Verklaring

Econstruct Verheyen is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

 

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Econstruct Verheyen verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.  

 

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Econstruct Verheyen uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. 

 

Contacteer TEAMLEADER

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Econstruct Verheyen uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren: